Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás.

Všeobecné obchodné podmienky

Preambula

Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r. o.,  84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, Samova 4, IČO: 47357746, zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 91789/B (ďalej len podnikateľ), podniká v oblasti  výroba bytových doplnkov zo skla, rámovanie obrazov, predaj bytových doplnkov zo skla, zasklievanie okien a sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek, v súlade právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP), ktoré sú vydané v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Účelom vydania týchto VOP
je podrobnejšia úprava vzťahov medzi  podnikateľom a klientmi v rámci vzájomných obchodných vzťahov.

Čl. 1 Základné ustanovenia

Podnikateľ je Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r. o.,  84107 Bratislava-Devínska Nová Ves,
Samova 4, IČO: 47357746, zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 91789/B.
Klient je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorí s podnikateľom zmluvu (objednávku) podľa týchto VOP a Obchodného zákonníka v súlade s planými právnymi predpismi.
Oprávnená osoba je osoba, ktorá je oprávnená konať v mene klienta. Oprávnená osoba sa preukazuje výpisom z obchodného registra, živnostenského registra, plnomocenstvom alebo občianskym preukazom.
Dodanie služby alebo tovaru je činnosť podnikateľa vykonávaná pre klienta na základe zmluvy (objednávky), pri ktorej podnikateľ poskytuje služby alebo dodáva tovary v súlade s predmetom podnikania podnikateľa.
Dodací list je dokument, ktorý klient podpisuje pri prebraní tovaru alebo poskytnutí služby, na ktorom potvrdzuje riadne, včasné a bezvadné dodanie tovaru alebo služby.
Vis maior sa rozumie okolnosť, ktorá nastala po uzatvorení tejto zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a stranami neovplyvniteľných prekážok (vojna a ohrozenie štátu, prírodná katastrofa alebo prírodná pohroma, vznik situácie ohrozujúcej životy alebo zdravie ľudí nevyvolanej činnosťou podnikateľa, pohromy, katastrofy prenesené z iného subjektu alebo územia na miesto zhotovenia diela, štrajky mimo podnikateľa, zmena právnych predpisov, škoda ktorej nebolo možné s vynaložením odbornej starostlivosti alebo bez podstatného zvýšenia nákladov zabrániť, jej následky odstrániť alebo prekonať).
Záväzná objednávka (Zmluva) je dohoda o predmete a cene uzatvorená v súlade s obchodným zákonníkom a týmito VOP.
Internetový portál je softvérová aplikácia umiestnená na stránkach podnikateľa www.kralovic.sk prostredníctvom, ktorej si klient môže objednať vyhotovenie tovaru, alebo si môže zakúpiť tovar.
Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy uvedené v zmluve alebo objednávke, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a sú príslušným spôsobom utajované a sú označené podnikateľom za obchodné tajomstvo. 
Osobné údaje sú všetky údaje klienta, na základe ktorých je možné klienta identifikovať. Klient udeľuje potvrdením nezáväznej objednávky (podpisom zmluvy/súhlasom v telefóne/potvrdením v emaily) súhlas so spracovaním, archiváciou a použitím osobných údajov, ktoré uviedol v objednávke (zmluve alebo iných písomnostiach podnikateľa), podnikateľom pre potreby splnenia obchodného vzťahu. Podnikateľ sa zaväzuje uchovávať tieto údaje v tajnosti, neobchodovať s nimi a zabezpečiť ich pred zneužitím. Podnikateľ v zmysle Nariadenia EU /tzv. GDPR/ použije tieto údaje výlučne pre potreby splnenia záväzku, len nevyhnutnú dobu, pričom podrobnosti ohľadom nakladania s osobnými údajmi obsahuje vyhlásenie k ochrane osobných údajov, zverejnené na web stránke podnikateľa.

Čl. 2 Objednávka a plnenie

I.  Nezáväzná objednávka
1. Klient si nezáväzne objednáva tovar alebo službu prostredníctvom internetového portálu www.kralovic.sk, www.myglass.online, e-mailom alebo osobne.
2. Nezáväzná objednávka obsahuje údaje potrebné na vypracovanie obsahovej a cenovej ponuky pre klienta, a to najmä
a) fakturačné údaje klienta, adresa, e-mail, telefón, oprávnenú osobu,
b) čo najpresnejší popis požadovanej služby alebo tovaru, množstvo, presné rozmery, farebnosť, označenie účelu použitia, prípadne popísania miesta montáže či použitia a materiálu, z ktorého sa má tovar vyrobiť, 
c) určenie požadovaného termínu zhotovenia zákazky,
d) v prípade požiadaviek na použitie konkrétneho materiálu alebo technológie označenie materiálu alebo technológie spolu s presnou technickou špecifikáciou materiálu alebo technológie, spolu s príslušným certifikátom vydaným podľa normy STN, ako aj presnou špecifikáciou podmienok za akých sa takýto materiál a technológia používa,
e) ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zákazky, príp. osobitné a špecifické požiadavky
3. Klient berie na vedomie, že podnikateľ nezodpovedá za chyby, či nepresnosti uvedené klientom v objednávke.
4. Podnikateľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do štyroch dní od doručenia objednávky zaslať klientovi cenovú špecifikáciu vypracovanú na základe nezáväznej objednávky, informáciu o termíne zhotovenia objednávky, mieste odovzdania tovaru alebo poskytnutia služby alebo vyzve klienta na doplnenie nezáväznej objednávky.

II. Záväzná objednávka (zmluva)
1. Záväznou objednávkou (zmluvou) (ďalej len objednávka) sa nezáväzná objednávka stáva akceptáciou ceny klientom a ostatných podmienok vybavenia objednávky. Klient sa zaväzuje uhradiť v zmysle týchto VOP cenu za tovar alebo dodanú službu. V prípade ak nie sú ostatné podmienky vykonania objednávky dohodnuté osobitne, platia tieto VOP. Pod ostatnými podmienkami vykonania objednávky sa rozumie predovšetkým čas zhotovenia objednávky, miesto zhotovenia, miesto dodania, platobné podmienky a dohody o zmluvnej pokute a úroku z omeškania.
2. Akceptáciu ceny a ostatných podmienok zhotovenia objednávky je možné vyhotoviť len v písomnej forme. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie faxu s obsahom, ktorý jednoznačne a zrozumiteľne vyjadruje súhlas s cenou a podmienkami vykonania objednávky vrátane podpisu klienta, ako aj zaslanie e-mailu klientom s obsahom, v ktorom klient jednoznačne a zrozumiteľne vyjadruje súhlas s cenou a podmienkami vykonania objednávky.
3. Klient je oprávnený meniť jednostranne obsah nezáväznej objednávky. Záväznú objednávku môže klient zmeniť len so súhlasom podnikateľa, v zmysle poplatkov a zmluvných pokút uvedených v týchto VOP.
4. V prípade ak nie je dohodnuté inak platí, že objednávka zaniká jej splnením alebo zrušením objednávky. Objednávku je možné zrušiť len z dôvodov a spôsobom uvedeným v týchto VOP.

III. Splnenie objednávky a doba plnenia
1. Pod splnením sa rozumie dodanie tovaru alebo vykonanie služby riadne a včas v súlade s objednávkou, ak nie je uvedené inak, v mieste podnikania alebo v prevádzke podnikateľa.
2. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri splnení objednávky, najmä riadne a včas sprístupniť priestory kde má dôjsť k poskytnutiu služby a je povinný prevziať riadne a včas dodané služby a tovary.
3. Klient sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar v lehote najneskôr do desiatich dní od jeho zhotovenia. O zhotovení tovaru informuje podnikateľ klienta sms-kou na klientom zadané telefónne číslo. V prípade ak si v tejto lehote klient tovar nepreberie, má podnikateľ právo účtovať klientovi poplatok za uloženie v zmysle týchto VOP, prípadne môže na náklady klienta odoslať tovar na adresu klienta. V takom prípade podnikateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne na tovare pri preprave.
4. Klient sa zaväzuje oznámiť podnikateľovi všetky informácie potrebné pre riadne splnenie objednávky.  Klient je povinný podnikateľovi uvádzať pravdivé a úplné informácie. V prípade ak klient neposkytne potrebnú súčinnosť, najmä riadne a včas nesprístupní priestory, v ktorých má dôjsť k poskytnutiu služby, predlžuje sa lehota na plnenie o počet dní, počas ktorých klient neposkytol súčinnosť zvýšená o päť pracovných dní. Klient v takom prípade hradí škodu a náklady, ktoré v súvislosti s jeho konaním podnikateľovi vznikli. Takéto plnenie sa nepovažuje za omeškanie podnikateľa.
5. Ak nie je dohodnuté inak, je doba plnenia objednávky do 14 pracovných dní.
6. Doba plnenia začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom došlo k uzatvoreniu záväznej objednávky.
7. Klient je povinný prijať aj čiastočné plnenie. O prevzatí tovaru a vykonaní služby vystaví podnikateľ dodací list. Ak si strany dohodli, skúšky dodaných tovarov, rozumie sa splnením objednávky vykonanie takýchto skúšok s dosiahnutím požadovaných parametrov.
8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na klienta a záručná doba začína plynúť dňom podpisu dodacieho listu klientom. Klient je povinný pri prevzatí tovaru alebo poskytnutí služby podpisom na dodací list potvrdiť prevzatie tovaru alebo poskytnutie služby.
9. V prípade ak klient neprevezme plnenie poskytnuté podnikateľom, z akýchkoľvek dôvodov s výnimkou vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, nie je podnikateľ v omeškaní s plnením. Pod neprevzatím plnenia sa rozumie aj neumožnenie vstupu alebo prístupu k miestu, predmetu alebo zariadeniu kde sa má vykonať montáž alebo dodať tovar alebo neprítomnosť klienta pri prevzatí tovaru v mieste a čase dohodnutom v objednávke, alebo v prípade montáže tovaru nemožnosť vykonania montáže z dôvodu neoznačenia presného miesta montáže, z dôvodu technickej alebo technologickej nemožnosti montáže, alebo z dôvodu označenia miesta montáže, na ktoré nie je možné vykonať montáž pre rozpor s požiarno-bezpečnostnými predpismi, ako aj nepripravenie miesta montáže. Klient je povinný uhradiť podnikateľovi všetky náklady a škodu spojené s takýmto neúspešným odovzdaním tovaru, vrátane poplatkov v zmysle týchto VOP.
10. V prípade, ak je podnikateľ v omeškaní s dodaním plnenia, má klient právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru, max. do výšky dohodnutej ceny. To platí len v prípade, ak klient nie je v omeškaní so zaplatením ceny a poskytol potrebnú súčinnosť.
11. Ak sú to dôvody vis maior, podnikateľ nie je v omeškaní s plnením.

IV. Zrušenie a zmena záväznej objednávky
1. Záväznú objednávku môže klient zrušiť písomne bez udania dôvodu. Pred zrušením objednávky, ak nejde o objednávku, ktorá nemá pre klienta, pri nedodržaní termínu zo strany podnikateľa hospodársky význam, sa klient zaväzuje poskytnúť podnikateľovi dodatočnú lehotu na plnenie, v dĺžke 10 pracovných dní. Pod písomnou formou sa rozumie aj zaslanie e-mailu s vyjadrením jednoznačnej vôle zrušiť objednávku s uvedením popisu objednávky.
2. Podnikateľ môže zrušiť záväznú objednávku písomne, v prípade ak nie je schopný ani v dodatočnej lehote riadne splniť objednávku. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že dodatočná lehota na plnenie je 10 pracovných dní, pričom lehota začína plynúť dňom nasledujúcom pod dni kedy mala byť objednávka splnená.
3. V prípade zrušenia záväznej objednávky z dôvodov na strane klienta, je podnikateľ oprávnený žiadať od klienta zaplatenie za už vykonanú prácu a spotrebovaný materiál a zmluvnú pokutu vo výške do 75% z ceny.
4. V prípade vzniku vis maior, ak sa strany nedohodnú na inak, má právo ktorákoľvek zo strán odstúpiť od zmluvy.
5. V prípade ak nedôjde k splneniu objednávky z dôvodu uvedenia nepravdivých, neúplných alebo nepresných údajov zo strany klienta, je podnikateľ oprávnený žiadať od klienta zaplatenie za už vykonanú prácu a spotrebovaný materiál a zmluvnú pokutu vo výške do 75% z ceny.
6. V prípade ak klient bude mať záujem na zmene záväznej objednávky, má podnikateľ právo žiadať od klienta úhradu nákladov za už vykonanú prácu a spotrebovaný materiál a zároveň má právo žiadať od klienta poplatok za zmenu objednávky do 25% z pôvodne dohodnutej ceny.

Čl. 3 Platobné podmienky a poplatky

I. Cena a platobné podmienky
1. Cena objednávky sa určuje na základe akceptácie cenovej ponuky klientom, pričom ak nie je uvedené inak, je menou, v ktorej sa cena platí Euro. Cena sa určuje v súlade so zákonom o cenách, dohodou. Cena dohodnutá v jednej objednávke nie je záväzná pre inú objednávku, ak nie je dohodnuté inak.
2. Ak nie je uvedené inak, nie je v cene zahrnuté cestovné a náklady na dopravu. Podnikateľ môže žiadať od klienta úhradu poplatku v zmysle týchto VOP v prípade, ak sa ukáže výjazd na miesto montáže, resp. dodania tovaru ako neúčelný, t.z. ak nedôjde k objednaniu si služby klientom.
3. Cena sa platí v plnej výške pri prevzatí tovaru alebo poskytnutí služby, ak nie je dohodnuté inak, pričom podnikateľ má právo žiadať od klienta vopred zálohu, a to pri uzatvorení záväznej objednávky až do výšky 100% z ceny objednávky.
4. V prípade ak klient nezaplatí zálohu, neplynie lehota na splnenie objednávky, a to až do zaplatenia zálohy alebo celej ceny objednávky. Ak je klient v omeškaní so zaplatením ceny, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare a podnikateľ nie je povinný vydať tovar klientovi tovar, a to až do zaplatenia ceny, v takom prípade nie je podnikateľ v omeškaní s plnením. Dohodu o zmene spôsobu zaplatenia ceny alebo času, nie je oprávnený s klientom uzatvoriť zamestnanec podnikateľa.
5. V prípade, ak sa strany dohodnú v objednávke na zaplatení bezhotovostne, považuje sa za zaplatenie ceny pripísanie peňažných prostriedkov na účet podnikateľa. V prípade zahraničných platieb platí, že cena dohodnutá v objednávke je cena bez bankových poplatkov, ktoré v úplnosti znáša klient. Podnikateľ vystaví klientovi pri zaplatení účtovný doklad na zaplatenú sumu.

II. Omeškanie so zaplatením ceny
V prípade ak klient je v omeškaní so zaplatením ceny je povinný uhradiť podnikateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3,5 € denne za každý aj začatý deň omeškania, úrok z omeškania vo výške 0,8%  denne z nezaplatenej časti ceny a škodu, ktorá jeho konaním podnikateľovi vznikla. Pod škodou sa rozumejú aj náklady na vymáhanie dlžnej sumy podnikateľom.

III. Výhrada vlastníctva
1. Podnikateľ ostáva vlastníkom dodaného tovaru, a to aj v prípade poskytnutia služby montáže, a to až do úplného zaplatenia ceny za dodaný tovar a poskytnuté služby. Klient nie je oprávnený pred úplným zaplatením ceny užívať, disponovať, prevádzať ani iným spôsobom nakladať s dodaným tovarom a výsledkami poskytnutých služieb.
2. Klient berie na vedomie trestno-právne následky porušenia výhrady vlastníctva.

IV. Poplatky
Podnikateľ má právo, v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v týchto VOP požadovať od klienta zaplatenie poplatkov uvedených v týchto VOP. Ide o poplatok
• Podnikateľ má právo žiadať zaplatenie nákladov na dopravu za neúčelný výjazd na miesto montáže alebo dodania, min. 23,88€ s DPH a v prípade neobjednania si služby po zameraní aj zmluvnú pokutu vo výške 18,-€. Pod neúčelnosťou sa rozumie neposkytnutie súčinnosti klientom a z toho dôvodu zmarenie dodania tovaru alebo vykonania montáže, ako aj neobjednanie si služby klientom, po vykonaní výjazdu na miesto dodania služby.
• Podnikateľ má právo žiadať zaplatenie skladného za neprevzatie si zhotoveného tovaru v lehote určenej VOP, vo výške 5,-€ s DPH za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím tovaru.

Čl. 4 Práva a povinnosti podnikateľa a klienta

1. Klient je povinný umožniť prístup podnikateľovi, pracovníkovi podnikateľa, alebo tretej osobe, prostredníctvom ktorej podnikateľ plní objednávku, k tovaru, na ktorom sa vyskytne vada, k miestam alebo zariadeniam, na ktorých sa má vykonať montáž alebo aplikácia tovaru, a to na vlastné náklady.
2. Klient je povinný riadne, v súlade s pokynmi podnikateľa, alebo dodanými návodmi používať a starať sa o tovar dodaný podnikateľom. Podnikateľ nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare z dôvodu nedodržania tejto povinnosti.
3. V prípade ak dôjde u klienta k zmenám údajov uvedených v objednávke, najmä k zmene zodpovedných osôb, sídla, fakturačných údajov a pod., je klient povinný bezodkladne, najneskôr do piatich dní informovať o tom podnikateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti nesie strana, ktorá túto povinnosť porušila zodpovednosť za škodu.
4. V prípade ak sa preukáže, že osoba, ktorá konala za klienta nebola za klienta oprávnená konať, je z objednávky zaviazaná táto osoba.
5. V prípade omeškania klienta so zaplatením, má podnikateľ právo demontovať alebo odstrániť, na náklady klienta, tovar patriaci podnikateľovi, s ktorého zaplatením je klient v omeškaní. Náklady s tým spojené znáša klient.

Čl. 5 Záručná doba a reklamácia

Záručná doba je 24 mesiacov od odovzdania diela, či poskytnutia služby a reklamácia sa spravuje platným a účinným reklamačným poriadkom, ktorý je prístupný v prevádzkarni na adrese Galvaniho 4327/14, 841 07 Bratislava alebo na internetovej stránke podnikateľa.

Čl. 6 Vylúčenie záruky a skončenie trvania záručnej doby

1. Záruka sa nevzťahuje na viditeľné poškodenia /najmä škrabance, praskliny, rozbitie, odlomenie, zmena farby a pod./, ak nie sú uvedené v dodacom liste/preberacom protokole.
2. Záruka sa nevzťahuje na vady na tovare alebo službe, ktoré vznikli porušením povinností spotrebiteľa vyplývajúcich z VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vznikli nesprávnym používaním tovaru /najmä pôsobením nevhodných chemických látok, nevhodným umiestnením v interiéry alebo exteriéry, nesprávnou údržbou, vystavením nevhodným poveternostným podmienkam a pod./.
3. Záruka sa nevzťahuje na škody na tovare, ktoré vznikli konaním spotrebiteľa/podnikateľa, alebo tretích osôb najmä rozbitie, poškrabanie, zlomenie, krádež a pod.
4. Záruka sa nevzťahuje na montáž podnikateľom dodaného tovaru, ktorú sám nevykonal. Podnikateľ odporúča pri svojpomocnej montáži alebo montáži treťou stranou plochu montáže odmastiť, odstrániť z nej prach, montáž sa aplikuje na dokonalú rovinu a okrem obojstrannej vysoko záťažovej pásky sa odporúča použiť aj lepidlo, podľa typu výrobku /napr. na sklo, na zrkadlo a pod./
5. Záruka sa nevzťahuje na škody a vady, ktoré vzniknú nesprávnym použitím výrobku, skladovaním, nezáručnou opravou, úpravou alebo zásahom do tovaru vykonaným spotrebiteľom alebo treťou stranou.
6. Záruka sa nevzťahuje na škody a poškodenia, ak k poškodeniu alebo nedostatkom došlo z dôvodu neuvedenia potrebných, úplných alebo pravdivých údajov zo strany spotrebiteľa, ktoré sú nevyhnuté pre riadne a úplné poskytnutie služby alebo ak poškodenie spočíva v nesprávnej veľkosti alebo inej farebnosti akú požaduje spotrebiteľ, ak podnikateľ dodržal rozmery a farebnosť uvedenú v objednávke.
7. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré nie sú skladované v suchej miestnosti, v teplotnom rozmedzí od 10°C do max. 30°C. Na výrobky nemôže sálať priame slnko, pôsobiť voda a vietor, s výnimkou výrobkov, ktoré sú určené pre exteriér.
8. V prípade vylúčenia záruky a skončenia záručnej doby nemá spotrebiteľ nárok na náhradu škody a nákladov, ktoré vzniknú z dôvodu poškodení, za ktoré podnikateľ nezodpovedá alebo ktoré spotrebiteľ spôsobil porušením svojich povinností vyplývajúcich z VOP, reklamačného poriadku a zákona.
9. V prípade ak sa preukáže, že poškodenie, ktoré podnikateľ odstránil ako poškodenie, na ktoré sa vzťahuje záruka a ktorá sa vyskytla v záručnej dobe, vznikla z dôvodu porušenia povinností spotrebiteľa alebo konaním alebo nekonaním spotrebiteľa alebo tretej osoby mimo podnikateľa vrátane jeho zamestnancov, je spotrebiteľ povinný na úhradu všetkých nákladov, ktoré podnikateľovi vznikli v súlade s odstránením poškodenia. V prípade ak dôjde k poškodeniu pôsobením okolností vis maior, nemá spotrebiteľ nárok na náhradu škody a nákladov, ktoré spotrebiteľovi vzniknú z tohto dôvodu.

Čl. 7 Platnosť a účinnosť všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto VOP sa vzťahujú na objednávky, ktoré budú uzatvorené po ich prijatí podnikateľom. Podnikateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez súhlasu tretích osôb, pričom nové VOP sú platné a záväzné od momentu ich zverejnenia v prevádzkarni podnikateľa alebo na internetovej stránke podnikateľa.
2. Ustanovenia VOP, ktoré sú medzi klientom a podnikateľom dohodnuté v objednávke odlišne, sa na konkrétny obchod nepoužijú. V prípade ak si strany nedohodnú úpravu niektorých práv a povinností v objednávke a tieto nie sú upravené ani v týchto VOP, platia ustanovenia obchodného zákonníka platného ku dňu uzatvorenia objednávky alebo zmluvy.
3. Podnikateľ a klient sú viazaní tou verziou VOP, ktorá je platná v čase uzatvorenia objednávky. Platí, že klient, ktorý si objednal tovar alebo služby podnikateľa sa s týmito VOP oboznámil pred uzatvorením objednávky a s týmito VOP súhlasí. Podnikateľ zverejní VOP na svojom internetovom portáli a sprístupní ich vo svojich priestoroch.
4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12. 11. 2018

V Bratislave, 10. 11. 2018

 

Branislav Královič - konateľ

(c) 2014 l Všetky práva vyhradené. Riešenie od MMFilm.sk