Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás.

Reklamačné podmienky

Na vybavovanie reklamácií spotrebiteľov sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „reklamačný poriadok“).

I. Záručná doba a reklamácia v prípade spotrebiteľa

1. Ak nie je dohodnuté inak poskytuje podnikateľ záruku na dielo a služby v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy došlo k zhotoveniu diela alebo poskytnutiu služby, s výnimkou situácie, keď je klient v omeškaní s prevzatím tovaru. V tom prípade začne plynúť záručná doba dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy došlo k omeškaniu spotrebiteľa s prevzatím diela.
2. Spotrebiteľ /FO, ktorá kupuje výrobky a objednáva služby pre svoju súkromnú potrebu/ je povinný podať reklamáciu písomne, alebo osobne na adrese prevádzkarne Galvaniho 4327/14, 841 07 Bratislava, spolu s  dodacím listom a potvrdením o zaplatení. Reklamáciu je povinný prevziať každý z pracovníkov recepcie, pričom je povinný zistiť, či spotrebiteľ preukázal zakúpenie tovaru alebo služby u podnikateľa /faktúra, účtovný doklad/ a či je z reklamácie zrejmé kedy, kde a akým spôsobom došlo k vzniku chyby na diele/veci/službe. Po získaní informácií potrebných na vybavenie reklamácie – spísanie záznamu o reklamácii, reklamáciu postúpi v prípade ak nejde o jednoduchú reklamáciu na obchodné oddelenie na vybavenie.
3. Podnikateľ sa v záručnej dobe zaväzuje bezplatne odstrániť vadu tovaru alebo služby, a to v prípade ak za vadu zodpovedá.
4. Podnikateľ rozhodne o reklamácii spotrebiteľa bezodkladne po prijatí reklamácie, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. V prípade ak je to potrebné pre posúdenie vady, najmä z dôvodu technickej náročnosti zhodnotenia vady, má právo zadať na svoje náklady vypracovanie odborného vyjadrenia. V takom prípade rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Podnikateľ je povinný v lehote najneskôr 30 dní reklamáciu vybaviť, vrátane jej vybavenia. V prípade prekročenia tejto doby vybavenia reklamácie sa má za to, že ide o vadu neodstrániteľnú.
5. V prípade neodstrániteľnosti vady má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Podnikateľ je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak je vada neodstrániteľná má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok alebo má nárok na zľavu z ceny. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
6. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, podnikateľ vybaví reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude podnikateľ od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
7. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a podnikateľ ju zamietol, spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie osobe, ktorá je uvedená v doklade o vybavení reklamácie. Náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša podnikateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť podnikateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Podnikateľ uhradí spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže podnikateľ zamietnuť.
8. Podnikateľ vedie o spôsobe vybavenia reklamácie protokol, do ktorého uvedenie všetky údaje potrebné na vybavenie reklamácie. O prijatí reklamácie a o vybavení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie, tak aby jedno vyhotovenie protokolu podpísané zákazníkom ostalo podnikateľovi a jedno zákazníkovi.

II. Záručná doba a reklamácia v prípade podnikateľa

1. Ak sa strany nedohodli inak platí, že v prípade ak je klient podnikateľom, vzťahujú sa na nároky z vád tovaru alebo služieb príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
2. Ak nie je dohodnuté inak poskytuje podnikateľ záruku na dielo a služby v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy došlo k dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služby, s výnimkou situácie, keď je klient v omeškaní s prevzatím tovaru. V tom prípade začne plynúť záručná doba dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy došlo k omeškaniu klienta s prevzatím tovaru.
3. Reklamáciu je povinný prevziať každý z pracovníkov recepcie, pričom je povinný zistiť, či spotrebiteľ preukázal zakúpenie tovaru alebo služby u podnikateľa /faktúra, účtovný doklad/ a či je z reklamácie zrejmé kedy, kde a akým spôsobom došlo k vzniku chyby na diele/veci/službe. Po získaní informácií potrebných na vybavenie reklamácie – spísanie záznamu o reklamácii, reklamáciu postúpi v prípade ak nejde o jednoduchú reklamáciu na obchodné oddelenie na vybavenie..

III. Vylúčenie záruky a skončenie trvania záručnej doby

1. Záruka sa nevzťahuje na viditeľné poškodenia /najmä škrabance, praskliny, rozbitie, odlomenie, zmena farby a pod./, ak nie sú uvedené v dodacom liste/preberacom protokole.
2. Záruka sa nevzťahuje na vady na tovare alebo službe, ktoré vznikli porušením povinností spotrebiteľa vyplývajúcich z VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vznikli nesprávnym používaním tovaru /najmä pôsobením nevhodných chemických látok, nevhodným umiestnením v interiéry alebo exteriéry, nesprávnou údržbou, vystavením nevhodným poveternostným podmienkam a pod./.
3. Záruka sa nevzťahuje na škody na tovare, ktoré vznikli konaním spotrebiteľa/podnikateľa, alebo tretích osôb najmä rozbitie, poškrabanie, zlomenie, krádež a pod.
4. Záruka sa nevzťahuje na montáž podnikateľom dodaného tovaru, ktorú sám nevykonal. Podnikateľ odporúča pri svojpomocnej montáži alebo montáži treťou stranou plochu montáže odmastiť, odstrániť z nej prach, montáž sa aplikuje na dokonalú rovinu a okrem obojstrannej vysoko záťažovej pásky sa odporúča použiť aj lepidlo, podľa typu výrobku /napr. na sklo, na zrkadlo a pod./
5. Záruka sa nevzťahuje na škody a vady, ktoré vzniknú nesprávnym použitím výrobku, skladovaním, nezáručnou opravou, úpravou alebo zásahom do tovaru vykonaným spotrebiteľom alebo treťou stranou.
6. Záruka sa nevzťahuje na škody a poškodenia, ak k poškodeniu alebo nedostatkom došlo z dôvodu neuvedenia potrebných, úplných alebo pravdivých údajov zo strany spotrebiteľa, ktoré sú nevyhnuté pre riadne a úplné poskytnutie služby alebo ak poškodenie spočíva v nesprávnej veľkosti alebo inej farebnosti akú požaduje spotrebiteľ, ak podnikateľ dodržal rozmery a farebnosť uvedenú v objednávke.
7. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré nie sú skladované v suchej miestnosti, v teplotnom rozmedzí od 10°C do max. 30°C. Na výrobky nemôže sálať priame slnko, pôsobiť voda a vietor, s výnimkou výrobkov, ktoré sú určené pre exteriér.
8. V prípade vylúčenia záruky a skončenia záručnej doby nemá spotrebiteľ nárok na náhradu škody a nákladov, ktoré vzniknú z dôvodu poškodení, za ktoré podnikateľ nezodpovedá alebo ktoré spotrebiteľ spôsobil porušením svojich povinností vyplývajúcich z VOP, reklamačného poriadku a zákona.
9. V prípade ak sa preukáže, že poškodenie, ktoré podnikateľ odstránil ako poškodenie, na ktoré sa vzťahuje záruka a ktorá sa vyskytla v záručnej dobe, vznikla z dôvodu porušenia povinností spotrebiteľa alebo konaním alebo nekonaním spotrebiteľa alebo tretej osoby mimo podnikateľa vrátane jeho zamestnancov, je spotrebiteľ povinný na úhradu všetkých nákladov, ktoré podnikateľovi vznikli v súlade s odstránením poškodenia. V prípade ak dôjde k poškodeniu pôsobením okolností vis maior, nemá spotrebiteľ nárok na náhradu škody a nákladov, ktoré spotrebiteľovi vzniknú z tohto dôvodu.

Branislav Královič, konateľ

(c) 2014 l Všetky práva vyhradené. Riešenie od MMFilm.sk