Preambula

Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r. o.,  84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, Samova 4, IČO: 47357746, zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 91789/B (ďalej len podnikateľ), podniká v oblasti výroby bytových doplnkov zo skla, rámovanie obrazov, predaja bytových doplnkov zo skla a zasklievania okien v súlade právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP), ktoré sú vydané v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Účelom vydania týchto VOP je podrobnejšia úprava vzťahov medzi  podnikateľom a klientmi v rámci vzájomných obchodných vzťahov.

 

Čl. 1 Základné ustanovenia

Podnikateľ je Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r. o.,  84107 Bratislava-Devínska

Nová Ves, Samova 4, IČO: 47357746, zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 91789/B.

Klient je fyzická osoba, ktorá uzatvorí s podnikateľom zmluvu (objednávku) podľa týchto VOP v súlade s planými právnymi predpismi.

Dodanie tovaru je činnosť podnikateľa vykonávaná pre klienta na základe objednávky, pri ktorej podnikateľ dodáva tovar.

Dodací list je dokument, ktorý klient podpisuje pri prebraní tovaru na ktorom potvrdzuje riadne, včasné a bezchybné dodanie tovaru.

Vis maior sa rozumie okolnosť, ktorá nastala po uzatvorení tejto zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a stranami neovplyvniteľných prekážok (vojna a ohrozenie štátu, prírodná katastrofa alebo prírodná pohroma, vznik situácie ohrozujúcej životy alebo zdravie ľudí nevyvolanej činnosťou podnikateľa, pohromy, katastrofy prenesené z iného subjektu alebo územia na miesto zhotovenia diela, štrajky mimo podnikateľa, zmena právnych predpisov, škoda ktorej nebolo možné s vynaložením odbornej starostlivosti alebo bez podstatného zvýšenia nákladov zabrániť, jej následky odstrániť alebo prekonať).

Objednávka je dohoda o predmete a cene uzatvorená v súlade s VOP a zákonom.

Internetový portál je softvérová aplikácia umiestnená na stránkach podnikateľa www.kralovic.sk prostredníctvom, ktorej si klient môže objednať tovar.

 

Čl. 2 Objednávka a plnenie

I. Cenová ponuka

 • Klient si prostredníctvom internetového portálu www.kralovic.sk, myglass.online vyberie tovary o ktoré by mal záujem pričom v prípade cenovej ponuky, nie je známa vopred cena, ktorá sa vypočíta až na základe klientom dodaných údajov a požiadaviek.
 • Požiadavka na cenovú ponuku obsahuje údaje potrebné na vypracovanie ponuky pre klienta, a to najmä
 • fakturačné údaje klienta, adresa, e-mail, telefón,
 • čo najpresnejší popis požadovanej služby alebo tovaru, množstvo, presné rozmery, farebnosť, označenie účelu použitia, prípadne popísania miesta montáže či použitia a materiálu, z ktorého sa má tovar vyrobiť,
 • určenie požadovaného termínu zhotovenia zákazky,
 • v prípade požiadaviek na použitie konkrétneho materiálu alebo technológie označenie materiálu alebo technológie spolu s presnou technickou špecifikáciou materiálu alebo technológie, spolu s príslušným certifikátom vydaným podľa normy STN, ako aj presnou špecifikáciou podmienok za akých sa takýto materiál a technológia používa,
 • ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zákazky, príp. osobitné a špecifické požiadavky
 • Klient berie na vedomie, že podnikateľ nezodpovedá za chyby, či nepresnosti uvedené klientom v objednávke.
 • Podnikateľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do štyroch dní od doručenia objednávky zaslať klientovi cenovú špecifikáciu vypracovanú na základe žiadosti o cenovú ponuku, informáciu o termíne zhotovenia objednávky, mieste odovzdania tovaru alebo poskytnutia služby alebo vyzve klienta na doplnenie nezáväznej objednávky.

 

II. Záväzná objednávka

 1. Záväznou objednávkou (ďalej len objednávka) si klient objednáva buď konkrétny tovar z ponuky podnikateľa alebo objednáva tovar nacenený v cenovej ponuke. Klient sa zaväzuje uhradiť cenu za tovar. V prípade ak nie sú ostatné podmienky vykonania objednávky dohodnuté osobitne, platia tieto VOP. Pod ostatnými podmienkami vykonania objednávky sa rozumie predovšetkým čas zhotovenia objednávky, miesto zhotovenia, miesto dodania, platobné podmienky a dohody o zmluvnej pokute a úroku z omeškania.
 2. Akceptáciu ceny a ostatných podmienok zhotovenia objednávky je možné vyhotoviť len v písomnej forme. Za písomnú formu sa považuje aj e-mailu, v ktorom klient jednoznačne a zrozumiteľne vyjadruje súhlas s cenou a podmienkami vykonania objednávky.
 3. Záväznú objednávku môže klient zmeniť len so súhlasom podnikateľa, v zmysle poplatkov a zmluvných pokút uvedených v týchto VOP.
 4. V prípade ak nie je dohodnuté inak platí, že objednávka zaniká jej splnením alebo zrušením objednávky. Objednávku je možné zrušiť len z dôvodov a spôsobom uvedeným v týchto VOP.
 5. Klient berie na vedomie, že podnikateľ nemá výrobky na sklade, t.z. každý objednaný výrobok sa zhotovuje na mieru a objednávku klienta.

 

III. Splnenie objednávky a doba plnenia

 1. Pod splnením sa rozumie dodanie tovaru alebo vykonanie služby riadne a včas v súlade s objednávkou, ak nie je uvedené inak, v prevádzke podnikateľa.
 2. Klient je povinný prevziať riadne a včas dodaný tovar, a to najneskôr do desiatich dní od jeho zhotovenia, alebo od doručenia kuriérom/poštovou službou/pracovníkmi podnikateľa O zhotovení tovaru informuje podnikateľ klienta sms-kou na klientom zadané telefónne číslo. V prípade ak si v tejto lehote klient tovar nepreberie, má podnikateľ právo účtovať klientovi poplatok za uloženie v zmysle týchto VOP.
 3. Klient je povinný prehliadnuť si doručovaný tovar, najmä jeho obal. V prípade ak je obal poškodený, alebo je zjavné, že je tovar poškodený /napr. rozbitý/ klient má povinnosť odmietnuť prevziať tovar a oznámiť doručovateľovi/kuriérovi dôvod neprevzatia tovaru.
 4. Klient sa zaväzuje oznámiť podnikateľovi všetky informácie potrebné pre riadne splnenie objednávky. Klient je povinný podnikateľovi uvádzať pravdivé a úplné informácie.
 5. Ak nie je dohodnuté inak, je doba plnenia objednávky do 14 pracovných dní.
 6. Doba plnenia začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom došlo k uzatvoreniu objednávky.
 7. Klient je povinný prijať aj čiastočné plnenie. O prevzatí tovaru a vykonaní služby vystaví podnikateľ dodací list. Ak si strany dohodli, skúšky dodaných tovarov, rozumie sa splnením objednávky vykonanie takýchto skúšok s dosiahnutím požadovaných parametrov.
 8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na klienta a záručná doba začína plynúť dňom podpisu dodacieho listu klientom. Klient je povinný pri prevzatí tovaru alebo poskytnutí služby podpisom na dodací list potvrdiť prevzatie tovaru.
 9. V prípade ak klient neprevezme plnenie poskytnuté podnikateľom, z akýchkoľvek dôvodov s výnimkou vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, nie je podnikateľ v omeškaní s plnením. Klient je povinný uhradiť podnikateľovi všetky náklady a škodu spojené s neúspešným odovzdaním tovaru, vrátane poplatkov v zmysle týchto VOP.
 10. Ak sú to dôvody vis maior, podnikateľ nie je v omeškaní s plnením.

 

IV. Zrušenie a zmena záväznej objednávky

 1. Objednávku môže klient zrušiť písomne bez udania dôvodu. V prípade ak ide o zrušenie z dôvodu omeškania podnikateľa s dodaním, pred zrušením objednávky, ak nejde o objednávku, ktorá nemá pre klienta, pri nedodržaní termínu zo strany podnikateľa hospodársky význam, sa klient zaväzuje poskytnúť podnikateľovi dodatočnú lehotu na plnenie, v dĺžke 10 pracovných dní. Pod písomnou formou sa rozumie aj zaslanie e-mailu s vyjadrením jednoznačnej vôle zrušiť objednávku s uvedením popisu objednávky.
 2. Podnikateľ môže zrušiť záväznú objednávku písomne, v prípade ak nie je schopný ani v dodatočnej lehote riadne splniť objednávku. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že dodatočná lehota na plnenie je 10 pracovných dní, pričom lehota začína plynúť dňom nasledujúcom pod dni kedy mala byť objednávka splnená.
 3. V prípade zrušenia objednávky z dôvodov na strane klienta, je podnikateľ oprávnený žiadať od klienta zaplatenie za už vykonanú prácu a spotrebovaný materiál a zmluvnú pokutu vo výške do 75% z ceny objednaného tovaru.
 4. V prípade vzniku vis maior, ak sa strany nedohodnú na inak, má právo ktorákoľvek zo strán odstúpiť od zmluvy.
 5. V prípade ak nedôjde k splneniu objednávky z dôvodu uvedenia nepravdivých, neúplných alebo nepresných údajov zo strany klienta, je podnikateľ oprávnený žiadať od klienta zaplatenie za už vykonanú prácu a spotrebovaný materiál a zmluvnú pokutu vo výške do 75% z ceny.
 6. V prípade ak klient bude mať záujem na zmene záväznej objednávky, má podnikateľ právo žiadať od klienta úhradu nákladov za už vykonanú prácu a spotrebovaný materiál a zároveň má právo žiadať od klienta poplatok za zmenu objednávky do 25% z pôvodne dohodnutej ceny.

 

Čl. 3 Platobné podmienky a poplatky

I. Cena a platobné podmienky

 1. Cena objednávky sa určuje na základe akceptácie cenovej ponuky klientom, pričom ak nie je uvedené inak, je menou, v ktorej sa cena platí Euro. Cena sa určuje v súlade so zákonom o cenách, dohodou. Cena dohodnutá v jednej objednávke nie je záväzná pre inú objednávku, ak nie je dohodnuté inak.
 2. Cena sa platí v plnej výške po objednaní/akceptovaní cenovej ponuky, a to na účet alebo prostredníctvom platobnej brány.
 3. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť až nasledujúci deň po pripísaní finančných prostriedkov na účet klienta. V prípade zahraničných platieb platí, že cena dohodnutá v objednávke je cena bez bankových poplatkov, ktoré v úplnosti znáša klient. Podnikateľ vystaví klientovi pri zaplatení účtovný doklad na zaplatenú sumu.

 

II. Poplatky

Podnikateľ má právo, v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v týchto VOP požadovať od klienta zaplatenie poplatkov uvedených v týchto VOP. Ide o poplatok

 • Podnikateľ má právo žiadať zaplatenie skladného za neprevzatie si zhotoveného tovaru v lehote určenej VOP, vo výške 5,-€ s DPH za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím tovaru.

 

Čl. 4 Práva a povinnosti podnikateľa a klienta

 1. Klient je povinný riadne, v súlade s pokynmi podnikateľa, alebo dodanými návodmi používať a starať sa o tovar dodaný podnikateľom. Podnikateľ nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare z dôvodu nedodržania tejto povinnosti.
 2. V prípade ak dôjde u klienta k zmenám údajov uvedených v objednávke, najmä k zmene kontaktných údajov, fakturačných údajov a pod., je klient povinný bezodkladne, najneskôr do piatich dní informovať o tom podnikateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti nesie strana, ktorá túto povinnosť porušila zodpovednosť za škodu.

 

Čl. 5 Záručná doba a reklamácia

Záručná doba je 24 mesiacov od odovzdania tovaru. Reklamácia sa spravuje platným a účinným reklamačným poriadkom, ktorý je prístupný v prevádzkarni na adrese Galvaniho 4327/14, 841 07 Bratislava alebo na internetovej stránke podnikateľa.

 

Čl. 6 Platnosť a účinnosť všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na objednávky, ktoré budú uzatvorené po ich prijatí podnikateľom. Podnikateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez súhlasu tretích osôb, pričom nové VOP sú platné a záväzné od momentu ich zverejnenia v prevádzkarni podnikateľa alebo na internetovej stránke podnikateľa.
 2. Ustanovenia VOP, ktoré sú medzi klientom a podnikateľom dohodnuté v objednávke odlišne, sa na konkrétny obchod nepoužijú.
 3. Podnikateľ a klient sú viazaní tou verziou VOP, ktorá je platná v čase uzatvorenia objednávky. Platí, že klient, ktorý si objednal tovar podnikateľa sa s týmito VOP oboznámil pred uzatvorením objednávky a s týmito VOP súhlasí. Podnikateľ zverejní VOP na svojom internetovom portáli a sprístupní ich vo svojich priestoroch.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08. 2020